Zakopane Kasprowy Wierch 1987 m.n.p.m., atrakcje turystyczne Zakopanego kolej linowa Kasprowy Wierch zaprasza.

Zakopane Hotel Helan

Gubawka

   Gubawka informacje
   cennik
   rozkad jazdy
   zjedzalnia grawitacyjna
   Adventure park linowy
   Adventure cennik - kontakt

Butorowy Wierch

   Butorowy Wierch informacje
   cennik
   rozkad jazdy

Kasprowy Wierch

   Kasprowy Wierch informacje
   cennik
   rozkad jazdy

Rozrywka

   Restauracje
   Karczmy regionalne
   Kawiarnie
   Puby
   Pizzerie

Inne strony

  Zakopane
  noclegi
  imprezy
  Tatry
  forum zakopiaskie

Inne atrakcje

  trasy rowerowe

Redakcja

Zakopane Online
© ...iNFO 2003-2013

Wszelkie prawa zastrzeone.
kontakt z Portalem

 

Zakopane Kasprowy Wierch 1987 m.n.p.m.


Kasprowy Wierch jest to g�ra znajduj�ca si� w g��wnym grzbiecie Tatr. Kolejka Linowa na Kasprowy Wierch jest pierwszym tego typu urz�dzeniem w Polsce i zarazem najbardziej popularnym. Stara kolejka przez ponad 70 lat wywozi�a turyst�w na wierzcho�ek Kasprowego Wierchu jej budow� rozpocz�to 1 sierpnia 1935 r. Przy budowie tak wa�nego przedsi�wzi�cia pracowa�o oko�o 1000 os�b z ca�ej Polski. I tak po roku ci��kiej pracy pod koniec grudnia uko�czono budow� stacji w Ku�nicach i My�lenickich Turniach, a pierwszy kurs kolejki odby� si� 26 lutego 1936r. 15 marca 1936r. po raz pierwszy kolejka z pasa�erami doje�d�a na szczyt Kasprowego Wierchu. W�r�d milion�w os�b, kt�re w ci�gu tych 70 lat wjecha�y kolej� na Kasprowy, jest tak�e Ojciec �wi�ty Jan Pawe� II, kt�ry jako papie� odby� t� podr�� 6 czerwca 1997 roku.
W maju 2007r. ruch pasa�erski starymi wagonikami zosta� wstrzymany. Rozpocz��a si� przebudowa kolejki. Starymi wagonikami przewo�ono du�� cz��� materia��w, przy budowie kolejki u�yto r�wnie� pomocy �mig�owca. Generalnej przebudowie poddane zosta�y r�wnie� stacje po�rednie, nie tylko ze wzgl�du na zwi�kszon� przepustowo��, s� one r�wnie� przystosowane dla os�b niepe�nosprawnych. Zmodernizowane zosta�y te� maszynownie s� one w pe�ni skomputeryzowane i dbaj� o bezpiecze�stwo pasa�er�w oraz czuwaj� nad prawid�owym dzia�aniem urz�dze�. Drugi etap modernizacji trwa� ponad p�� roku i tak 15 grudnia na Kasprowy Wierch wjecha�y po raz pierwszy nowe, zmodernizowane wagoniki.
Co si� sta�o ze starymi wagonikami? Polskie Koleje Linowe chc� wybudowa� w Ku�nicach muzeum kolei linowej, gdzie postawiono by stare podpory oraz zawieszono na linie zabytkowy wagonik. W planach jest te� rekonstrukcja starej maszynowni.
Trasa przejazdu pozosta�a niezmienna, sk�ada si� ona z dw�ch odcink�w z Ku�nic na My�lenickie Turnie i z My�lenickich Turni na Kasprowy Wierch. Ka�dy z tych odcink�w obs�uguj� dwa wagoniki zawieszone na dw�ch linach no�nych z wbudowanymi �wiat�owodami - jeden porusza si� w g�r�, a drugi w d��. Stacja dolna Ku�nice znajduje si� 1027 m n.p.m., stacja po�rednia My�lenickie Turnie jest na wysoko�ci 1352 m n.p.m., a stacja g�rna na Kasprowym Wierchu znajduje si� 1959 m n.p.m. Ca�kowita d�ugo�� trasy wynosi ponad 4 km, a r��nica wzniesie� 936 m, kolejka pokonuje tras� w ok. 12 minut, jednorazowo zabiera ok. 60 os�b gdzie przepustowo�� zim� to 360 os�b na godzin�, a latem ze wzgl�d�w ekologicznych 180 os�b na godzin�. Najwi�ksze wzniesienie wagonika ponad otaczaj�cy teren to 180m. Sam przejazd kolejk� jest wielk� atrakcj� i dostarczy wiele niezapomnianych wra�e�, p��niej z tarasu widokowego mo�na podziwia� panoram� Tatr polskich jak i s�owackich, min. przepi�kny widok na Dolin� G�sienicow�, �winic� czy te� le��cy po s�owackiej stronie Krywa�. Na szczycie w budynku stacji znajduje si� bar szybkiej obs�ugi, poczekalnia oraz stanowisko ratownik�w TOPR. Z Kasprowego Wierchu mo�na wyruszy� w dalsz� w�dr�wk� gdy� ��czy si� tu wiele szlak�w turystycznych. Jest to najpopularniejszy szczyt, a zarazem symbol polskiego narciarstwa w�r�d mi�o�nik�w bia�ego szale�stwa i nie tylko. Zim� mo�na zjecha� nawet a� do Ku�nic. Rozpoczynaj� si� tu trasy narciarskie: Kasprowy Wierch - Kocio� G�sienicowy - Hala G�sienicowa d�ugo�� trasy 7 km i 990 m r��nicy poziom�w, Kasprowy Wierch - Kocio� Goryczkowy - Bula, potem zjazd szerok� nartostrad� do Ku�nic d�ugo�� trasy 5 km, Kocio� Goryczkowy - Hala Kondratowa - Ku�nice d�ugo�� trasy 6 km i 500 m r��nicy poziom�w.

Serdecznie zapraszamy !

cofnij | na g�r� strony
 

 

 •  Biaka Tatrzaska •  Biay Dunajec  •  Bukowina Tatrzaska  •  Kocielisko  •  Murzasichle  •  Rabka  •  Poronin  •  Zakopane  • 
Schroniska Tatrzaskie | Gastronomia | Pogoda | Mapa | Legendy | Tatry | Turystyka i Rekreacja | Poczta | Mapa strony
Zakopane Noclegi | Kwatery | Orodki Wypoczynkowe | Hotele | Pensjonaty | Willa | Pokoje Gocinne | Apartamenty | Domek
 na gr strony